Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego 

obowiązujący od dnia 04.02.2023 r. 

 

 

Wstęp 

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.myhandicraft.pl/ prowadzony jest przez Agnieszkę Włodarczyk wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Włodarczyk My Handicraft pod adresem ul. gen. Ziętka 63, 41-400 Mysłowice, NIP: 6491676973, REGON: 369504967, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. 

 

Dane kontaktowe Sprzedawcy: 

- telefon: +48 500 803 535, 

 

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. 

 

 I. Definicje 

 

 1. Sklep internetowy sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.myhandicraft.pl/. 

 1. Sprzedawca Agnieszka Włodarczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Włodarczyk My Handicraft pod adresem ul. gen. Ziętka 63, 41-400 Mysłowice, NIP: 6491676973, REGON: 369504967. 

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą. 

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 1. Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

 1. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 1. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu. 

 1. Produkt produkt przygotowany na zamówienie Klienta, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 1. Trwałość - zdolność produktu do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania 

 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia i dokonanie zakupu Produktu. 

 1. Formularz rejestracji formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta. 

 1. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień. 

 1. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy. 

 1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
II. Postanowienia ogólne 

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. 

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 

 1. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 1. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego. 

 1. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. 

 1. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 1. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego cenami brutto. 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen nie będą wpływać na ceny Produktów już zakupionych. 

 

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług 

 

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na: 

 1. umożliwieniu zapoznania się z Produktami; 

 1.  umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży, 

 1. umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta, 

 1. przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Produktach w formie „Newslettera”. 

 1. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie. 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym. 

 1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego. 

 1. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. 

 1. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do zapoznania się z Produktami i złożenia zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie internetowym. 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę: 

  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, 

  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, 

  c) dostęp do poczty elektronicznej. 

 
 
 
 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych. 

   

   

   

  IV. Umowa sprzedaży 

 

 1. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. 

 1. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu prezentowanego Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego Produktu (np. rozmiar, kolor). Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. 

 1. W Sklepie internetowym prezentowane są Produkty dostępne od ręki (gotowe) jak i Produkty, które można nabyć w ramach indywidulanego zamówienia szytych na wymiar. W informacjach zawartych w opisie danego Produktu Sprzedawca zamieszcza informację o czasie realizacji oraz możliwości zakupu w ramach indywidualnego zamówienia. 

 1. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. 

 1. Wiadomość  potwierdzac zamówieni zawiera  ustalone  warunki  umow sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy). 

 

V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa 

 

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem pkt. VI ust. 4-5 niniejszego Regulaminu). 

 1. Na czas realizacji zamówienia składa się uszycie (w przypadku indywidulanego zamówienia), przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych. 

 1. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej. 

 1. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia. 

 1. Zamówienia wydawane do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze. 

 1. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. 

 1. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty zamówienia w jego punkcie stacjonarnym pod adresem ul. gen. Ziętka 63, 41-400 Mysłowice w godzinach od 9.00 do 16.00. Odbiór możliwy jest wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę przygotowania zamówienia do wydania. 

 

 VI. Metody płatności 

 

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności: 

  a) w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU      S.A. z siedzibą w Poznaniu. Klient dokonuje płatności zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych   PayU, 

  b) w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, 

  c) płatność pobraniowa lub gotówką albo kartą płatniczą przy odbiorze osobistym. 

 
 
 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczeń w dostępnych metodach płatności ze względu na rodzaj sposobu dostawy zamówienia wybrany przez Klienta. 

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu. 

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu płatności elektronicznych informacji o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta lub zaksięgowania płatności na rachunku bankowym (w przypadku przelewu tradycyjnego). 

 1. W przypadku płatności pobraniowej lub przy odbiorze osobistym Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu. 

 1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 

 1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta. 

 1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, w tym faktury korygujące. 

 

 VII. Niezgodność Produktu z Umową. Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta 

  1. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: 

        a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi -              również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; 

       b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi, o             którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i             który Sprzedawca zaakceptował.

   2. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: 

        a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem                                    obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

        b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z              elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i                których Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter          
            Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby
            działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: 
 
                a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć; 
                b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w                      jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób; 
                c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o
                    zawarciu umowy. 
 
         c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub     
             Przedsiębiorca-Konsument może rozsądnie oczekiwać; 
 
         d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-                 Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 
 
    3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust.2          niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został          wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w     
        ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu. 
    4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego     
        zamontowania Produktu, jeżeli: 
 
         a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność; 
 
         b)niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta  wynikało  z       
            błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią. 
 
    5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i            ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez       
          Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że              brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru,                  istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można         
          pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową. 
 
    6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z umową     
           określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 
 
    7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może żądać jego naprawy lub             wymiany. 
 
    8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument żąda naprawy, lub             
           Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument żąda wymiany, jeżeli       
           doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- 
           Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana 
           są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru  
           do zgodności z umową. 
 
    9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności
           znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne 
           niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu 
           doprowadzenia  Produktu do zgodności z umową. 
 
   10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został     
           poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez
           nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu 
           oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w
           szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 
 
   11. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie.   
           Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta Produkt na swój koszt. 
 
   12. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Sprzedawca
           demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych
           czynności na swój koszt. 
 
   13. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu,       
           który następnie został wymieniony. 
 
   14. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może złożyć oświadczenie o     
           obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
 
            a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu; 

            b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 10 - 12 niniejszego paragrafu; 

            c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do                    zgodności z umową; 

            d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od                          umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od ust. 7 do ust. 12 niniejszego                            paragrafu; 

           e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z                   umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta  lub                                                     PrzedsiębiorcyKonsumenta. 

    15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej                       otrzymania. 

    16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi, kwoty należne wskutek skorzystania z                   prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia                           Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o obniżeniu ceny.

    17. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z                         umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

    18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych  na  podstawie  umowy                     Konsument  lub Przedsiębiorca-Konsument  może  odstąpić  od  umowy jedynie w odniesieniu do tych                             Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-                           Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument                 lub Przedsiębiorca-Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową. 

    19. W  razie  odstąpienia  od  umowy  Konsument  lub  Przedsiębiorca-Konsument niezwłocznie zwraca Produkty                  Sprzedawcy na jego  koszt.  Sprzedawca  zwraca  Konsumentowi  lub  Przedsiębiorcy-Konsumentowi cenę                      niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

    20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub                   Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny                   sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

     21. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego                         Konsumentem ani Przedsiębiorcą-Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

 

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży 

 

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny. 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. 

 1. Konsument/Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy. 

 1. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. 

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi/Przedsiębiorcy-Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 1. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca-Konsument, chyba, że Konsument/Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsument/Przedsiębiorcę-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 1. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 1. Konsument/Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 

 1. Konsument/Przedsiębiorca-Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

 1. Produkt należy dostarczyć na adres: Agnieszka Włodarczyk My Handicraft, ul. gen. Ziętka 63, 41-400 Mysłowice. 

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w stosunku do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (m.in. produkty uszyte na indywidualne zamówienie klienta złożone w Sklepie Internetowym – Sprzedawca oznacza takie Produkty zgodnie z pkt IV.3 Regulaminu) 

 IX. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne 

 

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej sklep@myhandicraft.pl . 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres sklep@myhandicraft.pl . 

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. 

 1. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. 

   

  X

  X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

 

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami-Konsumentami. 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności. 

 1. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

 1. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. 

 1. Odpowiedzialność   Sprzedawcy   względem   Klienta   zostaje   ograniczona   wyłącznie   do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta. 

 

XI. Odpowiedzialność 

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę. 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami. 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta. 

 

XII. Własność intelektualna 

 

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę. 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji. 

 1. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: 

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą, 

  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści, 

  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części. 

 
 
 

 

XIII. Dane osobowe 

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Agnieszka Włodarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Włodarczyk My Handicraft pod adresem ul. gen. Ziętka 63, 41-400 Mysłowice, NIP: 6491676973, REGON: 369504967 (dalej: Administrator). 

 1. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością. 

 1. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem. 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą. 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

  a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co  stanowi podjęcie  działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

  b) zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

  c) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

  d) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

  e) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

  f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

  g) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

  h) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

  i) marketing produktów własnych administratora danych, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 
 
 
 
 
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi marketingowe, księgowe, IT (w tym hostingowe), usługi płatnicze czy podmioty realizujące dostawę zamówień. 

 1. Administrator może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym. 

 1.      Podmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą działać w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nimi. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich przekazanie następować będzie wyłącznie do państw wobec, których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony albo Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia np. w postaci standardowych klauzul umownych i obowiązywać będą egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. 

 1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 1. Administrator przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości. 

 1. Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 1. Administrator przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1- 

3 powyżej przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą. 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, otrzymania kopii danych, sprostowania, usunięcie i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Dane osobowe uzyskane przez Administratora nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie. 

 

 XIV. Postanowienia końcowe 

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych. 

 1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający     przy     odpowiednim     Wojewódzkim     Inspektoracie      Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach (http://www.katowice.wiih.gov.pl/) o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823). 

 1. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. 

 1. Klient   może   ponadto   skorzystać   z   elektronicznego   sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 1. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie: 

  a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem, 

  b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem. 

 
 
 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

 1. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży detalicznej. Do sprzedaży i zamówień hurtowych stosuje się postanowienia Regulaminu sprzedaży hurtowej.  

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2023r. 

 

 

regulamin obowiązujący 07.05.2022 do 03.02.2023 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl