Polityka prywatności

POLITYKA ZWROTÓW 

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy 

 

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego (dalej: Konsument) jak i klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: Przedsiębiorca-Konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas tj. Agnieszkę Włodarczyk wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Włodarczyk My Handicraft pod adresem ul. gen. Ziętka 63, 41-400 Mysłowice, poczta elektroniczna: sklep@myhandicraft.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy   sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy. 

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe. 

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Informujemy, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w stosunku do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

 

Skutki odstąpienia od umowy 

 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Prosimy o odesłanie Produktu na adres: Agnieszka Włodarczyk My Handicraft, ul. gen. Ziętka 63, 41-400 Mysłowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

 

 

RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU 

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 

 1. Produkt  jest  zgodny  z  umową,  jeżeli  zgodne  z  umową  pozostają w szczególności jego: 

  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; 

  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi, o którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował. 

 
 
 1. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: 

  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: 

     a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć; 

     b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w               jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób; 

     c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o zawarciu          umowy. 

  c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może rozsądnie oczekiwać; 

  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 

 
 
 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu. 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli: 

  a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność; 

  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta  wynikało  z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią. 

 
 
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową. 

 1. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z umową określonego w pkt. 6 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 

 1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. 

 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

 1. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. 

 1. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta Produkt na swój koszt. 

 1. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony. 

 1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. 9 powyżej; 

  b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. 11 - 13 powyżej; 

  c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową; 

  d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od pkt. 8 do pkt. 13 powyżej; 

  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta. 

 
 
 
 
 
 1. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. 

 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o obniżeniu ceny. 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny. 

 1. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych  na  podstawie  umowy  Konsument  lub Przedsiębiorca-Konsument  może  odstąpić  od  umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową. 

 1. W  razie  odstąpienia  od  umowy  Konsument  lub  Przedsiębiorca-Konsument niezwłocznie zwraca Produkty Sprzedawcy na jego  koszt.  Sprzedawca  zwraca  Konsumentowi  lub  Przedsiębiorcy-Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 1. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą-Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

 1. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres 

sklep@myhandicraft.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl